VaV pracoviště

Jihočeská univerzita

Jihočeská univerzita

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy.

Na univerzitě studuje 10 500 studentů ve více než 200 oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů na 8 fakultách – Ekonomické fakultěFakultě rybářství a ochrany vodFilozofické fakultěPedagogické fakultěPřírodovědecké fakultěTeologické fakultěZdravotně sociální fakultěZemědělské fakultě.

Pro širokou veřejnost univerzita nabízí kurzy a programy celoživotního vzdělávání.

Mezinárodní spolupráce

Jihočeská univerzita spolupracuje s více než 300 univerzitami po celém světě. Podporuje studijní a výzkumné výjezdy studentů a akademických pracovníků.

Univerzita poskytuje přeshraniční studijní obory Biological Chemistry a Bioinformatics s Univerzitou Jana Keplera v Linci a na vybraných univerzitách také nabízí možnost získat dvojí diplom (double degree).

Mezinárodní prestiž Jihočeské univerzity dokládá i aktivní výzkum badatelských týmů v rozmanitých částech světa jako je Arktida nebo Papua Nová Guinea.

Věda a výzkum

V průběhu své existence se Jihočeská univerzita stala významným centrem výzkumu a vývoje v jižních Čechách.

Nové objekty, vybavené nejmodernějšími přístroji a laboratorní technikou, jsou zárukou špičkových výsledků.

Výzkumné zaměření univerzity potvrzují také srovnávací žebříky univerzit. Za všechny zmiňme žebříček 4ICU 11 000 univerzit a vysokých škol ve 200 zemích světa, ve kterém Jihočeská univerzita obsadila 1 431. místo.

Univerzita se může pochlubit významnými publikacemi a kvalitním výzkumem. Výsledky své práce vědci z Jihočeské univerzity publikují v nejprestižnějších světových vědeckých časopisech jako je Nature, Science nebo PNAS. Rovněž získávají mezinárodní ocenění.

Odkat na web: Jihočeská univerzita

Výsledky VaV Aplikovaného výzkumu

Jihočeská univerzita prostřednictvím Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity slouží všem fakultám a samostatným pracovištím univerzity. Jejím posláním je pomoci překlenout mezeru mezi vědeckými laboratořemi a komerční sférou.

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity shání velmi aktivně finanční prostředky na tzv. PoC (Proof of concept) aktivity, k tomu aby vzniklé výsledky VaV byly ověřeny ještě předtím, než začne samotný proces komercializace. O tom, kdo bude podpořen v rámci sehnaných finančních prostředků, rozhoduje na Jihočeské univerzitě Rada pro komercializaci.

Od roku 2013 se podařilo komercializovat některé významné výsledky VaV vytvořené na Jihočeské univerzitě komerčním subjektům, které o ně projevili zájem.

Jako první se podařilo prodat licenci na ochrannou známku, patent i užitný vzor vztahující se k technologii Krmivo pro kapra obecného a způsob chovu kapra obecného se zvýšeným obsahem omega 3.

omega3

Dalším významným produktem, který byl prodán je mikroskop Exposure scope - Vizualizace, nahrávání videa a následné vyhodnocení pohybu rychle se pohybujících objektů pod světelným mikroskopem. Předmětem licence byl prodej přístroje samotného.

exposure

Úspěšně zrealizovaná komercializace je i na příkladu Způsob etologického sledování korýšů a/nebo měkkýšů a etologický systém pro sledování chování korýšů a/nebo měkkýšů, jako indikátoru pro znečištění vody. Kupujícím byl Pivovar Platan.

V rámci znalostního transferu se nám podařilo navázat spolupráci mezi Jihočeskou univerzitou, Zdravotně sociální fakultou a  městem Třeboň v rámci Koncepce aktuálně nového řešeného budování domu pro seniory v novém pojetí 21. století.

Dlouholetá spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou a Zemědělskou fakultou je v rámci licencovaného patentu firmě AGRA GROUP a.s. Přípravek pro indukci zvýšení tvorby bioaktivních sloučenin v rostlinách a jeho použití. Speciální forma foliárního postřiku – přípravek obsahuje stabilizované nanočástice SiO2, určenou pro mimokořenovou výživu aplikací na list. Rychlé dodání křemíku u obilovin s cílem zvýšit vitalitu a odolnost.

nanofyt

Odkaz na web: Úsek transferu technologií

statusbar logos