O projektu

Projekt č. 48 Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska

Prioritní osa 1: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Specifický cíl: Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací.

Výchozí situace v oblasti přeshraniční spolupráce

Znalostní a technologický transfer (WTT) mezi výzkumnými institucemi a podniky významně podporuje rozvoj inovací a tím přispívá ke konkurenceschopnosti firem a celých regionů. WTT však neprobíhá "automaticky", ale je nutná systematická podpora – a to zejména pro MSP, které převládají v ekonomické oblasti v přeshraničním regionu Dolního Bavorska-Jihočeského kraje. Tato systematická podpora je nutná nejen pro národně orientovaný WTT, ale především v případě přeshraničního WTT.
Kanceláře transferu na vysokých školách mají v regionálním měřítku v oblasti transferu zásadní význam, protože působí jako koordinační platforma mezi vědou a průmyslem a organizují tak WTT v obou proudících směrech ve prospěch zúčastněných partnerů. WTT se v současné době vedle výzkumu a vzdělávání stal třetím ze základních poslání univerzit.  
Základem projektu je výrazné posílení a zintenzivnění přeshraniční spolupráce center transferu technologií obou univerzit, které jsou v oblasti Dolního Bavorska a jižních Čech jedinými veřejnými univerzitami. Ty mohou v přeshraničně rozvíjejícím se VaV regionu převzít vedoucí roli s cílem zprostředkovávat a organizovat přeshraniční transfer znalostí a technologií a tím umožnit a podpořit integraci MSP do přeshraničního  prostředí technologického transferu ve společném rozvíjejícím se VaV regionu.

Shrnutí projektu

Prioritní osa

Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Specifický cíl

Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací

Název projektu

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska

Číslo projektu

48

Název organizace vedoucího partnera

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doba realizace projektu

36 měsíců (od 01.09.2016 do 31.08.2019)

Obsah a cíle projektu

Projekt má za cíl rozšířit a především přeshraničně propojit v příhraničních oblastech Dolního Bavorska a jižních Čech znalostní a technologický transfer mezi univerzitami a aplikační sférou, který je v současné době orientovaný zejména v omezené míře jen na národních úrovních.

Základem tohoto projektu je výrazné zintenzivnění společné spolupráce kanceláří transferu technologií obou žádajících univerzit (České Budějovice, Pasov).

Obě univerzitní kanceláře transferu technologií položí díky realizace projektu základ pro etablování přeshraničního výzkumného a inovačního regionu skrze vědecký skauting, skrze bohatou síť svých aktivit a skrze bohatou škálu aktivit znalostního a technologického transferu. Přístup je otevřen především pro malé a střední podniky všech odvětví.

Firemní inovace jsou důležitým faktorem konkurenceschopnosti podniků. To platí zejména v době globalizace a neustálého zkracování životního cyklu výrobku. A přeshraniční spolupráce uvedených institucí v tomto specifickém přeshraničním regionu je klíčem k úspěchu, neboť firemní inovace a konkurenceschopnost podniků se zvyšuje propojením přes hranice. Přidaná hodnosta pro příhraniční oblast Dolního Bavorska a jižních Čech vyvstává na základě skutečnosti, že konkurenceschopnost každého regionu je odvislá a zároveň je určována v první řadě od kooperační a inovační schopnosti zasídlených resp. místních firem. Vytvořením společného přeshraničního znalostního a technologického transferu dojde k posílení hospodářské oblasti Dolního Bavorska a jižních Čech. Zapojením nejen malých a středních firem, ale všech výzkumných a vývojových hráčů do realizace projektu, se tak výrazně zlepší spolupráce při společném vytváření přeshraničního regionu.  

Partneři projektu

 

Vedoucí partner LP1

Projektový partner PP2

Asociovaný partner

Název organizace

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Universität Passau

IHK Niederbayern

Organizační jednotka

Kancelář transferu technologií

Centrum transferu technologií

 

Stát

ČESKÁ REPUBLIKA

NĚMECKO

NĚMECKO

Region soudržnosti v ČR/Vládní kraj v Bavorsku

Jihozápad

Dolní Bavorsko

Dolní Bavorsko

Kraj v ČR/Zemský okres v Bavorsku

Jihočeský kraj

Passau

Passau

Internetové stránky

www.jcu.cz | www.jctt.cz

www.uni-passau.de

www.ihk-niederbayern.de

statusbar logos